Algemene voorwaarden

 

Duidelijke taal. Ook in algemene voorwaarden. Het wordt hoog tijd dat ook juristen zich in minder lange zinnen uitdrukken, alleen zo ver is het nog niet. Daarom heb ik twee versies: eentje die ik zelf leesbaar vind en eentje die is gecheckt door een jurist. 

Hieronder vind je – als je het jezelf helemaal gemakkelijk wilt maken – een samenvatting in een paar zinnen. De leesbare versie van de algemene voorwaarden vind je hier ook. Wil je per se de onbegrijpelijke versie lezen? Stuur me dan een mailtje: carly@bureaucarbon.nl

 

SAMENVATTING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik lever goed werk, schrijf teksten, geef communicatieadvies of coördineer klussen waar jij blij mee bent. Eerst stuur ik een offerte, dan ga ik aan de slag. Ik werk zorgvuldig, geef je regelmatig een update en lever binnen de afgesproken termijn.

 

Jij geeft mij de informatie die ik nodig hebt, bent eerlijk en je houdt je aan de afspraken die we samen maken. Je reageert vlot op vragen en geeft feedback. Ook kom je de betaalverplichting na.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

DE LEESBARE VERSIE

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elk contact en voor elke overeenkomst, afspraak of opdracht tussen jou en mij. Als jij handelt uit naam van een derde partij gelden de Algemene Voorwaarden ook voor die partij. Het is aan jou om die derde partij daarover te informeren. De directe opdrachtgever blijft aansprakelijk als het gaat om schade of verplichtingen die niet zijn nagekomen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

  

Artikel 1: Overeenkomst

Een overeenkomst tussen jou en mij kunnen we zowel schriftelijk als mondeling afspreken en vastleggen.

Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.

 

Artikel 2: Opdracht

Ik heb een leveringsplicht en geen resultaatplicht. In duidelijke taal: ik lever de teksten, het advies of de coördinatieklussen waar jij om vraagt, maar ik bied geen garanties over de resultaten die daarmee worden behaald.

Ik zet mij in om jou en je bedrijf of organisatie goed te leren kennen. Zo kan ik de best mogelijke teksten schrijven, passend communicatieadvies geven en/of ervoor zorgen dat een project zo soepel mogelijk loopt. Van jou verwacht ik dat je mij volledig en eerlijk informeert.

Ik werk zorgvuldig. Dat betekent dat ik teksten, redactiewerk en correcties lever die zo goed mogelijk zijn. Jij als opdrachtgever controleert de teksten op eventuele fouten of onjuistheden. Ditzelfde geldt voor communicatieadvies en coördinatieprojecten.

Ik ga ervan uit dat dit niet nodig is, maar ik heb altijd het recht om met een opdracht te stoppen, of om de opdracht op te schorten (uit te stellen tot een moment dat we samen afspreken). In dat geval hoef je niet te betalen. Je moet wel betalen als mijn keuze is gebaseerd op fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van jou. Ongezellig.

Wil jij de opdracht stoppen? Dan mag dat altijd. Wel moet je mij dan betalen voor het werk dat ik al heb verzet.

 

Artikel 3: Levering

De datum van oplevering stellen we vast in overleg.

Ik doe mijn best om een deadline te halen. Of dat lukt, hangt ook af van jouw inzet.

Als ik een deadline niet haal, ben ik niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit. Tenzij we dat anders hebben afgesproken.

Je krijgt teksten of andere communicatiedocumenten via e-mail als Word- of .pdf-bestand. In overleg zijn andere manieren van aanleveren uiteraard mogelijk.

  

Artikel 4: Wijzigingen

Wil je iets aanpassen in een tekst, een advies of een project? Dan zit de eerste herzieningsronde bij de prijs in.

Wijzigingen geef je bij voorkeur per e-mail of telefonisch door.

Bij grote aanpassingen kan ik extra kosten in rekening brengen. Dit hoor je van tevoren.

 

Artikel 5: Betaling

Facturen verzend ik digitaal via e-mail. Mijn betaaltermijn is 30 dagen. Duurt het langer voordat je betaalt, dan krijg je een herinnering.

Als je na de tweede herinnering nog niet hebt betaald, moet je buitengerechtelijke incassokosten betalen.

Bij betaalproblemen ben ik bereid een betaalregeling af te spreken. Wel is het prettig als je mij daar op tijd van op de hoogte brengt.

Als ik reden heb om te twijfelen of je mij kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, dan mag ik direct de opdracht opschorten of staken. Wel moet je me dan nog betalen voor het werk dat ik al heb verricht.

  

Artikel 6: Rechten

Ik behoud, als het nodig is, het recht om mij te beroepen op auteursrecht.

Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie, tekst, website of ander medium.

De publicatierechten van de teksten krijg jij pas volledig als je me hebt betaald.

Je mag de teksten niet doorverkopen en je mag het publicatierecht niet overdragen aan derden. In duidelijke taal: jij als opdrachtgever mag de teksten of adviezen gebruiken, maar anderen niet.

Als er een derde partij bij onze overeenkomst is betrokken, dan kan ik het publicatierecht ook aan die derde partij toekennen.

Als je mijn teksten, adviezen of projecten voor andere doeleinden wil gebruiken dan we vooraf hebben afgesproken, dan moet je hier eerst toestemming voor vragen.

  

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijk. Dat betekent dat jij de inhoud, vorm en kwaliteit controleert van de teksten of adviezen die ik lever.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in teksten.

Als jij akkoord geeft op een opdracht, ben ik niet meer aansprakelijk voor de opdracht.

Wil je mij toch aansprakelijk stellen vanwege ‘ondeskundigheid’ of ‘nalatigheid’, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

  

Artikel 8: Geschillen

Als er tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat, dan los ik dit graag onderling op.

Als dat niet mogelijk blijkt en een rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de Rechtbank te Alkmaar, tenzij dit om dwingende reden onmogelijk is of wij anders overeengekomen zijn. Mooie woorden, minder leuk.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Jij en ik gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens van de ander. Ik houd alle gegevens geheim waar ik tijdens onze overeenkomst mee in aanraking kom. Ook als de opdracht is voltooid, gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met elkaars gegevens om.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kan worden nageleefd of in strijd is met de wet, dan blijven alle overige bepalingen van kracht.

Ik kan de algemene voorwaarden wijzigen. Daarvan stel ik je op de hoogte.

cc-footer

2023 © Copyright

Koelmalaan 350
unit 3.08
1812 PS Alkmaar


carly@bureaucarbon.nl